อริยสัจ และ คิดด ีทำ (๑) หรือแก่นธรรม
tags: อริยสัจ อริยสัจ๔ อริยสัจ ๔ อริยสัจสี่ อริยสัจ4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค สมาธิ สติ วิปัสสนา ปฏิจจสมุปบาท สติปัฏฐาน๔ กรรมฐาน สมถกัมมัฏฐาน 
วิปัสสนากัมมัฏฐาน กรรมธรรม ธรรมะ นิพพาน บรรลุธรรม EQ อีคิว ลดกัวล คลายเครียด นอนไม่หลับ คิดดี พูดดี ทำดี สามัคคี หยุดทำร้ายประเทศไทย สุขภาพ นิพพาน 
วิธีเข้าถึงนิพพานในชาตินี้ นิพพาน คือ นายแพทย์ น.พ. เอกชัย จุละจาริตต์
the way to nirvana in this life, nirvana, nibbana, buddhism, ekachai chulacharitta

เป็นเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาสุขภาพจิตตามแนวพุทธฯ 
โดยจะกล่าวถึง อริยสัจ ๔ แบบปัจจุบันธรรม อย่างง่าย ๆ เพียงเรื่องเดียว 
ซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฏี ปฏิบัติ และประเมินผล ที่คนทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้้ในชีวิตประจำวัน
และสามารถเข้าถึงความดับทุกข์หรือนิพพานในชาตินี้.
เว็บไซต์นี้ยังจัดให้มีเรื่องของสุขภาพกายตามแนวแพทย์แผนปัจจุบันอย่างง่าย ๆ ไว้ด้วย.
เว็บไซต์อริยสัจ ๔ มี ๒ เว็บไซต์ เว็บไซต์หลักได้แก่ อริยสัจ ๔ (๑) คือ www.thai60.com ซึ่งมีผู้ให้บริการ web hosting 
อยู่ต่างประเทศ และเว็บไซต์อริยสัจ ๔ (๒) คือ www.thai60.net ซึ่งเป็นเว็บไซต์รอง และมีผู้ให้บริการ web hosting 
อยู่ในประเทศ. เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อการเผยแผ่ธรรมะโดย นายแพทย์ เอกชัย จุละจาริตต์.
 

Webmaster: นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์ (Ekachai chulacharitta, M.D.) e mail: satipanya@yahoo.com Tel. 02 241 0837

 
ขอขอบพระคุณ คุณมโนธรรม อัคคธรรมวงศ์และครอบครัวที่กรุณาให้ upload เว็บไซต์นี้ใน Panaroma of Thailand 
ที่สวยงามมาก สไตล์อนุรักษ์ไทย ซึ่งมีภาพวัด เช่น ภาพสวนโมมข์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และอื่น ๆ 
ซึ่งเป็นเสมือนจริง ๓๖๐ องสา รวมทั้งภาพที่มีคุณค่าให้ down load ฟรี
และ www.manodham.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ธรรมะรวมทั้งซีดีธรรมะเป็นธรรมทาน 

 ผลงานของ web master ไม่สงวนลิขสิทธิ์้ทุกรูปแบบ

    ปฏิรูปด้านคุณธรรม                                            No copyrighted reserved              
    ด้วยการคิดดีทำดี           หนังสือเล่มที่ออกใหม่เรื่อง              New book in English version            
     ตามพระราชดำรัส          วิธีเข้าถึงนิพพานในชาตินี้           The Way to Nirvana in This Life          
  ของพระบาทพระเจ้าอยู่หัว        โดย น.พ.เอกชัย จุละจาริตต์             Ekachai Chulacharitta, M.D.          
   โดย น.พ.เอกชัย จุละจาริตต                                                                       

      อ่านแบบ PDF คลิกที่นี่          อ่านแบบ word document คลิกที่นี่        Download MS Word...click here(A5), ....click here(A4)
                                      อ่านแบบ PDF คลิกที่นี่                 Download PDF...click here(A5), ...click here(A4)
                                                                  Download Book-cover for print out by yourself...click here(A5)
                                                               Please feel free to copy into your website or print and sale by yourself

           ่ถ้ามีปัญหากรุณาอ่านได้ที่ http://www.thai60.net               Any problem...may download at http://www.thai60.net
       
เชิญดูวิดีโอเรื่อง "การบรรลุธรรม" เป็นโสดาบันจนถึงอรหันต์จากการบรรยายครั้งที่ ๑ โดยคลิกที่นี่
หรือฟังเสียงบรรยายเรื่องนี้โดย คลิกที่นี่

ถ้ามีปัญหาในการเปิดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ กรุณาแก้ปัญหาโดยคลิกที่นี่

   
อริยสัจ ๔
(สุขุขภาพจิตและพุทธศาสตร์)
รายการบรรยายธรรมสำหรับประชาชน
...♠..ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
อ่า่นหนังสือธรรมโดยนายแพทย์เอกชัยฯ
.....หยุดทำร้ายประเทศไทยและแก้ปัญหา
    ต่างๆทางคุณธรรมด้วยการคิดดีทำด(๑๐๓หน้า)
...♠..อ๋อ!พุทธแท้เป็นเช่นนี้เอง(๑๗๖หน้า)
...♠..EQ ความฉลาดทางอารมณ์(๒๖๒หน้า)
...♠..คิดดี ทำดี(๑๓๖หน้า)
...♠..ลดกังวล คลายเครียดฯ(๑๐๖หน้า) 
...♠..แก่นธรรม(อริยสัจ๔)(๔๒๔หน้า)
...♠..วิธีฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน(๗๔หน้า)
...♠..แนะนำวิธีเจริญสติปัญญาทางธรรม
    (ฉบับย่อ๑๘๔หน้า)

ฟังคำบรรยายธรรมเป็นเรื่อง
...♠..เรื่องอริยสัจ๔อย่างย่อหรือพุทธแท้
...♠..เรื่องปฏิจจสมุปบาท
...♠..เรื่องสติปัฏฐาน๔
  ♠..เรื่องมรรคมีองค์ ๘
...♠..เรื่องการบรรลุธรรม
ดู PowerPoint ธรรม
.♠..เรื่องอริยสัจ๔อย่างย่อหรือพุทธแท้้-มีเสียงบรรยาย

ดูวิดีโอในรายการโทรทัศน์     

      tv
...♠..ประวัติและผลงานทางธรรม
...♠..วันเด็กกับเรื่องคุณธรรม
...♠..ผลงานการตีพิมพ์ธรรมะ
...♠..คิดดีทำดี..คิดดีทำดี สัมภาษณ์โดยคุณศรราม เทพพิทักษ์
  ♠..สุขภาพจิตแนวพุทธ
..หยุดทำร้ายปะเทศไทย
  ♠..ลดกังวล คลายเครียดฯ 
.........ดูทุกเรื่องโดย คลิกที่นี่

ดูวิดีโอการบรรยายธรรมฯ เรื่อง อริยสัจ ๔
(แก่นธรรม) โดยน.พ.เอกชัยที่พุทธสมาคม
แห่งประเทศไทยฯ ทุกเสาร์แรกของเดือน
 
      vdolect
.....เรื่องอริยสัจ๔อย่างย่อหรือพุทธแท้
.....เรื่องปฏิจจสมุปบาท
.....เรื่องสติปัฏฐาน๔
   ..เรื่องมรรคมีองค์๘
  ..เรื่องการบรรลุธรรม (โสดาบันถึงอรหันต์)

บทความสั้นใช้ประกอบการบรรยาย
.................(ขนาด A4)
...♠..อริยสัจ๔ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย(๒หน้า)
...♠..การสร้างเสริมสุขภาพจิต(๑๑หน้า) 
...♠..วิธีปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
     ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้เกี่ยวข้องฯ(๑๗หน้า)
...♠..วิถีสันติภาพของโลกแนวพุทธ(๖หน้า) 
...♠..การบริหารจิตในชีวิตประจำวันฯ(๑๒หน้า)
...♠..การพัฒนาตนตามแนวพุทธ(๑๘หน้า)
...♠..การพัฒนาจิตเพื่อการศึกษา
     และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ(๑๖หน้า)
...♠..วิธีพัฒนาตนแนวพุทธของ 
     นักศึกษาพยาบาล(๑๗หน้า)
...♠..วิธีพัฒนาจิตเพื่อการปฏิบัติงาน 
     และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ(๑๕หน้า)

ทบทวน-ที่ได้บรรยายใน
สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ
  ..หัวใจของการปฏิบัติธรรม อริยสัจ๔
  สำหรับนักศึกษาพยาบาล (บันทึกเสียง) 
ฟังการบรรยายธรรมของน.พ.เอกชัยทางวิทยุฯ 
คลิกที่นี่
ฟังนำเจริญสมาธิโดยคุณสมพร เทพสุริยานนท
 ชมรมจริยธรรม ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลฯ
คลิกที่นี่ 

thai_flag


หยุดทำร้ายประเทศไทย
เราจะช่วยกันในการหยุดทำร้ายประเทศไทย 
ด้วยการคิดดีทำดีหรือคิดแต่กุศล โดยการศึกษา 
ฝึกปฏิบัติและประเมินผลด้วยตนเอง
ในเรื่องคิิดดีทำดีและอริยสัจ๔

 คิดดี ทำดี และรู้รักสามัคด 
ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(เหมาะสำหรับทุกศาสนา)
อ่าน เกริ่นนำ

stop

ดูวิดีโอเกริ่นำเรื่องหยุดทำร้ายประเทศไทย
อ่าน หนังสือวิธีบริหารความคิดให้คิดดีทำด-
เพื่อสนองพระราชดำรัส
ดูวิดีโอเรื่องหยุดทำร้ายประเทศไทยและ
แก้ปัญหาต่างๆทางคุณธรรมด้วยการคิิดดีทำดี
ดูที่ขนาดจอภาพ: very-small, small, large
 อ่าน EQ แนวภูมิปัญญาไทย(เรื่องสืบต่อจากคิดดีทำดี)
ฟัง เสียงอ่านหนังสือเรื่องคิดดีทำดี นำฝึกปฏิบัติี 
และประเมินผล

hrspeech

ดู วิดีโอพระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำด(ดูและฟังจากพระโอษฐ์)

ดู PowerPoint เรื่องคิดดีทำดี(ไม่มีเสียงประกอบ) 
อ่าน หนังสือเรื่อง ทำร้ายประเทศไทยและ
แก้ปัญหาต่างๆทางคุณธรรมด้วยการคิดดีทำดี
ฟัง สัมภาษณ์เรื่อง หนังสือหยุดทำร้าย
ประเทศไทย โดยสถานีวิทยุรัฐสภาฯ
ฟัง การบรรยายเรื่องคิดดีทำดีและอริยสัจ๔ 
อ่าน สื่อรณรงค์(Spot)คิดดีทำดี ตอนละ ๑ นาที
อ่าน ข้อความที่ใช้สำหรับนำฝึกปฏิบัติให้คิดดีทำดี
ฟัง เสียง spot ๑ นาทีสำหรับออกรายการวิทยุ-
และเปิดตามหอกระจายข่าว
การเผยแพร่หนังสือหยุดทำร้ายฯโดย น.พ.เอกชัยฯ

*********


หยุดทำร้ายประเทศไทย
ด้วยการเป็นชาวพุทธแท้ 
โดยการศึกษา
เรื่อง
อ๋อ!พุทธแท้เป็นเช่นนี้เอง
(อริยสัจ ๔ อย่างย่อ)
เป็นหนังสือเขียนขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตทางคุณธรรม
 
อ่าน หนังสือเรื่อง อ๋อ!พุทธแท้เป็นเช่นนี้เอง
ฟัง เรื่องพุทธแท้หรืออริยสัจ๔อย่างย่อ 
ดู PowerPointเรื่องพุทธแท้หรืออริยสัจ๔
อย่างย่อ-(มีเสียงบรรยายประกอบ)
ดู วิดีโอเรื่องพุทธแท้หรืออริยสัจ๔อย่างย่อ

หมายเหตุ: เรื่องต่างๆของพุทธแท้เหล่านี้ลิ้งค์มาจาก
ช่องซ้ายมือเพื่อสะดวกต่อการเข้ามาศึกษาในเรื่องนี้

*********
ดูวิดีโอตัวอย่างการบรรยายแบบโต้ตอบ
เรื่อง หัวใจของการปฏิบัติ (โอวาทปาฏิโมกข์)ให้
กับผู้ฟังจำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน เพื่อฝึกให้
ผู้ฟังได้คิดหรือเกิดสติปัญญาทางธรรมด้วยตนเอง
การตอบของผู้ฟังเป็นเครื่องช่วยให้มั่นใจว่า 
เป็นความจริงที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้.
คลิกที่นี่


   ธรรมะของพระคุณเจ้า
หลวงพ่อพุทธ ฐานิโย
..ฟัง การแสดงธรรม (๒๓ชั่วโมง)
  ♠..ดู วิดีีโอการแสดงธรรม

.......porput
...อ่านหนังสือบันทึกจากการแสดงธรรม
ของหลวงพ่อพุธ เรื่อง ธรรมปฏิบัติและตอบ
ปัญหาการปฏิบัติธรรม(กระดาษA๔ ๒๒๑หน้า)

...........ฟังการแสดงธรรมของ
. .๑. สมเด็นพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
. .๒. เจ้าคุณมหาระแบบ ฐิตญาโณ(พระธรรมเมธาภรณ์)
. .๓. หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
.... ....โดยคลิกที่นี่ www.thai60.net

...... ............ ..ประชาสัมพันธ์ซีีดีธรรม
...................เพื่อการเผยแผ่ธรรม
.....จัดทำโดยนายแพทย์เอกชัยและครอบครัว
ดูปกซีดี ดีวีดี และรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่
. .๑.ธรรมะอบรมจิต
...โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ
...DVD-MP3 ๒ แผ่นๆละประมาณ ๑๐๐ ช.ม.
. .๒.ธรรมก่อนฝึกอบรมจิต
...โดยเจ้าคุณพระเทพดิลก
...(เจ้าคุณระแบบ วัดบวรฯ)
...DVD-MP3 ๒ แผ่นๆละ ๑๐๐ ช.ม.
. .๓.ธรรมปฏิบัต
....โดยหลวงพ่อพุธฐานิโย
....CD-MP3 ๑ แผ่น ๒๓ ช.ม.
..๔.ซีดีโดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต
...๑.แก่นธรรม CD-MP3๑แผ่น๒๙ชม
...๒.พุทธแท้ CD-MP3๑แผ่น๘ชม.
...๓.คิดดีทำดี CD-MP3๑แผ่น๘ชม.
...๔.สื่อรณรงค์ คิดดีทำดี CD ๑แผ่น๑ชม.
.. ทั้ง ๔ เรื่องมีให้ฟังในเว็บไชต์นี้แล้ว


.. ... ..ตัวอย่างวิดีโอของนพ.เอกชัย
...ที่ประชามัมพันธ์ไว้ใน www.youtube.com และ
www.palungjit.com 

.......vdosample 
.....วิธีเจริญสมาธิเบื้องต้น
.......แบบอยู่กับความว่าง(แบบเบื้องต้น)แบบ
.......อานาปานสติสมาธิ
.....วิธีฝึกเจริญสติเบื้องต้น.


ดู Slide บรรยายธรรมทั้งหมดของน.พ.เอกชัยฯ
..............................คลิกที่นี่

Hand out สำหรับผู้ฟังบรรยายของน.พ.เอกชัยฯ
..............................คลิกที่นี่


สุขภาพกาย (สาหรับทบทวน)
 
นำเสนอด้วย PowerPoint 
  ในอนาคตจะมีคำอธิบาย หรืออาจมีเสียงแอนนิิเมชั่น
และวิดีโอประกอบการนำเสนอ
...♥..เบาหวาน
...♥..ไข้หวัดใหญ่ 
...♥..ไขมันจำเป็นที่ร่างกายต้องการ 
...♥..ความดันโลหิต 
...♥..การออกกำลังกาย 
...♥..ปริมาณนำ้ที่ต้องกินและดื่มต่อวัน 
...♥..ค่าปรกติของการตรวจห้องปฏิบัติการ 
...♥..วิตามินและแร่ธาตุ.
  ♥..สารเคมีในสมอง
มีเรื่องสุขภาพเพิ่มเติมอีก  
ทีู่่ในเว็บไซต์อริยสัจ ๔ (๒)
กรุณาคลิกที่นี่ http://www.thai60.net
และมีอีกบางส่วนที่ http://satipanya.bloggang.com
เช่น แนวทางในการควบคุมความดันโลหิตด้วยตนเอง
วิธีต้มถั่วสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและไขมันในเลือดสูง เป็นต้น.

 

กรุณาเลือกอ่านหนังสือ
เขียนโดยนายแพทย์เอกชัยฯ
ควรอ่านเรื่องง่ายๆก่อน 
เช่น คิดดีทำดีหรือพุทธแท้
เรื่องที่ลึกซึ้งที่สุด คือ แก่นธรรม
(อริยสัจ๔เต็มรูปแบบ)
realbudeq
kiddeeariyaanxiety
mindfulspotpractice
เอกสารที่ใช้ประกอบคำบรรยายธรรม
(hand-out) คลิกที่นี่ 
PowerPoint ที่ใช้ฉายขึ้นจอในการบรรยาย
คลิกที่นี่
บทความ อริยสัจ ๔ อย่างย่อที่สุด
คลิกที่นี่
  ขอขอบพระคุณที่มาแวะเยี่ยม และกรุณากลับมาอีกครับ