บันทึกรายการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง

๑. เรื่องหยุดทำร้ายปรพเทศไทย ทางสถานีวิทยุรัฐสภา เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๕๒ ประมาณ ๒๐ นาที

๒. เรื่อง ส่งเสริมคนดีให้มีคุณธรรม เมื่อ ๒๗ ต.ค. ๕๒ ประมาณ ๒๐ นาที

๓. เรื่อง ประวัติของน.พ.เอกชัยฯ ทางสถานีวิทยุไทยธรรม เมื่อ ๙ ต.ค. ๕๒ ประมาณ ๕๐ นาที

๔. เรื่อง อริยสัจ ๔ ตอน ความทุกข์ เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๕๒ ประมาณ ๕๐ นาที