สารบัญ

ภาพใน PowerPoint ที่ฉายขึ้นจอทั้งหมดในการบรรยายธรรมของ น.พ.เอกชัยฯ
เรื่อง ดู PowerPoint
๑. อริยสัจ ๔ อย่างย่อ
คลิกที่นี่
๒. อริยสัจ ๔ อย่าง เต็มรูปแบบ ตอน ปฏิจจสมุปบาท
คลิกที่นี่
๓. อริยสัจ ๔ อย่าง เต็มรูปแบบ ตอน สติปัฏฐาน ๔
คลิกที่นี่
๔. อริยสัจ ๔ อย่าง เต็มรูปแบบ ตอน มรรค ๘
คลิกที่นี่
๕. อริยสัจ ๔ อย่าง เต็มรูปแบบ ตอน การบรรลุธรรม
คลิกที่นี่