สารบัญ

ภาพใน PowerPoint ทั้งหมดที่ใช้เป็นเอกสารประกอบคำบรรยาย (้hand_out) ของ น.พ.เอกชัยฯ
เรื่อง ดูภาพ jpeg ใน PowerPoint
๑. อริยสัจ ๔ อย่างย่อ (9 MB) *
คลิกที่นี่
๒. อริยสัจ ๔ อย่าง เต็มรูปแบบ ตอน ปฏิจจสมุปบาท (7MB)
คลิกที่นี่
๓. อริยสัจ ๔ อย่าง เต็มรูปแบบ ตอน สติปัฏฐาน ๔ (10MB)
คลิกที่นี่
๔. อริยสัจ ๔ อย่าง เต็มรูปแบบ ตอน มรรค ๘ (3MB)
คลิกที่นี่
๕. อริยสัจ ๔ อย่าง เต็มรูปแบบ ตอน การบรรลุธรรม (4MB)
คลิกที่นี่
* ถ้ามีปัญหาการ down load ไฟล์ใหญ่ กรุณา้เปิดดูที่นี่ ซึ่งป็นไฟล์ภาพ jpeg ขนาดเล็กประมาณ 150 KB.ต่อไฟล์ 
และมีความคมชัดใกล้เคียงกัน.  มีให้เฉพาะเรื่องอริยสัจ ๔ อย่างย่อเท่านั้น เพราะเป็นเรื่องที่ใช้บ่อย.
กรุณาคลิกที่  Page1   Page2   Page3   Page4