สารบัญ

ดูวิดีโอตัวอย่างของการบรรยายโดยน.พ.เอกชัยในห้องประชุมขนาดใหญ่ (ประมาณ ๒,๐๐๐ คน)
ซึ่งเป็นการนำเสนอแบบโต้ตอบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดปัญญาจากการคิดได้ด้วยตนเอง.
วัตถุประสงค์: เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการนำเสนอธรรมะสำหรับคนรุ่นใหม่.
ถ้าเปิดไฟล์ููไม่ได้ กรุณาดูวิธีเปิดไฟล์ .wmv เพื่อดูได้ทันทีโดย คลิกที่นี่
เรื่อง
จอภาพขนาด 160x120 
(เล็ก) เป็นตัวอย่าง
  จอภาพขนาด 320x240   
(กลาง) 
จอภาพขาด 640x480
(ขนาดใหญ่) 
หัวใจของการปฏิบัติธรรม(โอวาทปาฏิโมกข์)    
.......................................ตอนที่ ๑
คลิกที่นี่ (6 MB)
คลิกที่นี่ (46 MB)
คลิกที่นี่ (116 MB)
.......................................ตอนที่ ๒
คลิกที่นี่ (8 MB)
คลิกที่นี่ (57 MB)
คลิกที่นี่ (139 MB)