สารบัญวิดีโอการบรรยายเรื่อง อริยสัจ ๔ อย่างเต็มรูปแบบ
ตอน การบรรลุธรรม 
บรรยายชนิดไม่จำกัดเวลาจึงได้บรรยาย ๓ ครั้ง ๆ ละ ประมาณ ๑๔๐ นาที
ในแต่ละครั้ง จะมีเนื้อหาีประมาณ ๗ ตอน ๆ ละประมาณ ๒๐ นาที

การบรรลุธรรมเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินผล
ของการศึกษาอริยสัจ ๔ และปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์ ๘.

เป็นบันทึกจากการบรรยายที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งของห้าเรื่องที่บรรยายในทุกวันเสาร์แรกของเดือน.

คำแนะนำในการเปิดดูและฟัง
ส่วนใหญ่ของวิดีโอในเว็บไซต์นี้เป็นสกุล .wmv และเสียงเป็นสกุล .wma ซึ่งเปิดดูและฟังทันที 
ด้วยโปรแกรม Window media player ของ Window XP หรือดาว์โหลดแบบทั่วไป. 

บางท่านอาจมีปัญหาหรือเปิดไม่ได้เพราะโปรแกรม Window media playe ไม่สมบูรณ์ จึงขอแนะนำ ดังนี้ :-
ให้ท่านคลิกเปิด Window media player ซึ่งเป็นโปรแกรมทั่วไปในทุกรุ่นของวินโดว์ XP
แล้วย่อขนาดให้เล็กลง และลากไปวางไว้ที่มุมบนข้างซ้ายเพื่อไม่ให้เกะกะ. 
หลังจากย่อแล้ว ให้คลิก File ที่แถบของ Menu ของหน้าต่าง Window media player แล้วเลือกคลิก Open URL
ก็จะมีช่อง URL สำหรับให้ paste ไฟล์ (URL) ที่จะดูหรือฟัง.

กลับมาที่หน้าสารบัญในอินเตอร์เน็ต เพื่อเลือกเรื่องที่จะดูหรือฟัง และ "คลิกขวา" ตรงคำว่า "คลิกที่นี่" ของเรื่องที่ต้องการ
แล้วเลือกคลิกที่ข้อความว่า "คัดลอกที่อยู่ของลิงค์" นำไป paste ลงในช่อง URL ใน Window media player.
แล้วก็คลิก OK เครื่องก็จะเปิดให้ดูวิดีโอหรือฟังเสียงได้ทันที หรืออาจดาว์นโหลดเก็บไว้ดูก็ได้.

ถ้าต้องการทราบข้อมูลวิธีิีแก้ปัญหาเพิ่มเติม ให้คลิกที่ี่.


การบรรยายครั้งที่ ๑
 เมื่อ ๗ ม.ค. ๕๕
รายการ
ขนาด ๓๒๐x๒๔๐
๑๕๐ kbs 
ขนาด ๖๔๐x ๔๘๐ ๘๐๘ kbs
ตอนที่ ๑ เกริ่นนำ บัว ๔ เหล่า ระดับของคุณธรรมและการบรรลุธรรม. (A)
ตอนที่ ๒ (ต่อ) อริยสัจ ๔ เป็นเรื่องง่าย ภาระทางโลก การบรรลุธรรมเป็นเรื่องของจิตใจ 
    คุณธรรมกับอริยบุคคล สังโยชน์๑๐ สังโยชน์เบื้องต่ำ. (B)
ตอนที่ ๓ (ต่อ) สังโยชน์เบื้องสูง. (C)
ตอนที่๔ (ต่อ) คุณสมบัติของพระอรหันต์ วิเคราะห์คุณสมบัติของอริยบุคคลในระดับต่างๆ
        คุณสมบัติของโสดาบัน. (D)
ตอนที่ ๕ พิจารณาความหมายของโสดาบันตามข้ิอมูลในพระไตรปิฎก  ดญ. วิสาขาก็เป็น
        โสดาบันได้  พระอานนนท์เป็นทุกข์มากทั้ง ๆ ที่เป็นพระโสดาบัน. (E)
ตอนที่ ๖ คนที่ถูกจ้างไปฟังธรรมและคนที่กำลังฆ่าสัตว์ก็เป็นพระโสดาบันได้ ทรงโปรดปัญจวัตคีย์
       ให้เป็นพระอรหันต์ภายใน ๕ วัน. (F)
ตอนที่ ๗ การบรรลุธรรมเป็นสกทาคามี อนาคามี และอรหันต์.(G)
หมายเหตุุ: การบรรยายคร้งที่ ๒ และ ๓ จะตัดต่อและนำเสนอโดยใช้เวลาประมาณ
๑ - ๒ เดือน จึงจะเสร็จ.