สารบัญบันทึกเสียงการบรรยายเรื่อง อริยสัจ ๔ อย่างเต็มรูปแบบ
ตอน มรรคมีองค์ ๘

ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการบรรยายทุกวันเสาร์แรกของเดือน
ตอนละประมาณ ๒๐ นาที

ถ้ามีปัญหาเรื่องการเปิดฟัง กรุณา ให้คลิกที่ี่.
รายการ
ขนาดไฟล์ประมาณ 3 MB
22 kHz 
ขนาดไฟล์ประมาณ 9 MB 44.1kHz
ตอนที่ ๑ เกริ่นนำ องค์ประกอบของมรรค ทางสายกลาง
ตอนที่ ๒ ทางสายกลาง (ต่อ) ข้อปฏิบัติเพื่อทางสายกลาง ความหมายของมรรค สัมมาทิฏฐิ
ตอนที่ ๓ สัมมาทิฏฐิ(ต่อ) สัมมาทิฏฐิแบบที่ ๑ - ๓
ตอนที่ ๔ (ต่อ) แบบที่ ๕ - ๖ และความสำคัญของมรรคข้อที่ ๑
ตอนที่ ๕ มรรคข้อที่ ๒ สัมมาสังกัปปะ จนถึงมรรคข้อที่ ๕ สัมมาอาชีวะ
ตอนที่ ๖ มรรคข้อที่๖ สัมมาวายามะ จนถึงมรรคข้อที่ ๘ สัมมาสมาธิ