สารบัญวิดีโอการบรรยายเรื่อง อริยสัจ ๔ อย่างเต็มรูปแบบ
ตอน มรรคมีองค์ ๘

ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการบรรยายทุกวันเสาร์แรกของเดือน
ตอนละประมาณ ๒๐ นาที
ส่วนใหญ่ของวิดีโอในเว็บไซต์นี้เป็นสกุล .wmv และเสียงเป็นสกุล .wma  บางท่านอาจมีปัญหาเปิดไม่ได้ หรือเปิดได้ก็มีแต่เสียงเท่านั้น.
จึงขอแนะนำว่า ให้ท่านคลิกเปิด Window media player ซึ่งเป็นโปรแกรมทั่วไปในทุกรุ่นของวินโดว์ XP
แล้วย่อขนาดให้เล็กลง และลากไปวางไว้ที่มุมบนข้างซ้ายเพื่อไม่ให้เกะกะ. 
หลังจากย่อแล้ว  ให้คลิก File ที่แถบของ Menu แล้วเลือกกคลิก Open URI ก็จะมีช่อง URI สำหรับให้ป้าย(paste).

กลับมาคลิกขวาในหน้าสารบัญเพื่อเลือกเรื่องที่จะดูหรือฟัง และคลิกตรงคำว่า "คลิกที่นี่" 
แล้วเลือกคลิกที่ข้อความว่า "คัดลอกที่อยู่ของลิงค์" นำไปป้ายลงในช่อง URI ใน Window media player ตรงช่อง URI  .
แล้วก็คลิก OK  เครื่องก็จะเปิดให้ดูวิดีโอหรือฟังเสียงได้ทันที.
ถ้าต้องการทราบข้อมูลวิธีิีแก้ปัญหาเพิ่มเติม ให้คลิกที่ี่.
รายการ
ขนาด ๓๒๐x๒๔๐
๑๕๐ kbs 
ขนาด ๖๔๐x ๔๘๐ ๘๐๘kbs
ตอนที่ ๑ เกริ่นนำ องค์ประกอบของมรรค ทางสายกลาง
ตอนที่ ๒ ทางสายกลาง (ต่อ) ข้อปฏิบัติเพื่อทางสายกลาง ความหมายของมรรค สัมมาทิฏฐิ
ตอนที่ ๓ สัมมาทิฏฐิ(ต่อ) สัมมาทิฏฐิแบบที่ ๑ - ๓
ตอนที่ ๔ (ต่อ) แบบที่ ๕ - ๖ และความสำคัญของมรรคข้อที่ ๑
ตอนที่ ๕ มรรคข้อที่ ๒ สัมมาสังกัปปะ จนถึงมรรคข้อที่ ๕ สัมมาอาชีวะ
ตอนที่ ๖ มรรคข้อที่๖ สัมมาวายามะ จนถึงมรรคข้อที่ ๘ สัมมาสมาธิ
     
หมายเหตุุ: เรื่องของสัมมาสมาธิยังไม่สมบูรณ์ จะอับโหลดหลังจากถ่ายทำครั้งต่อไปแล้วเสร็จ    
     

หมายเหตุ : อยู่ในระหว่าง edit