บันทึกเสียงการบรรยาย
เพื่อสำหรับการทบทวน

๐๑ การบรรยายเรื่อง หัวใจของการปฏิบัติธรรม (โอวาทปาฏิโมกข์และอริยสัจ ๔ อย่างย่อมาก)
 เนื่องในงานประชุมวิชาการพัฒณาจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข ๓ วัน.
บรรยายเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๕๒ ที่โรงแรมมิราเกิ้ล แกรนด์ วิภาวดี กทม. มีชมรมจริยธรรมเข้าประชุม ๖๐๐ กว่าชมรม 
และมีสมาชิกเข้าประชุม ประมาณ ๒,๐๐๐ คน.
จุดเด่นของการบรรยายครั้งนี้ คือ การนำเสนอโอวาทปาฏิโมกข์ ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และประเมินผลอย่างง่าย ๆ 
และเป็นการนำเสนอแบบกันเองกับคนกลุ่มใหญ่มาก โดยมีการโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง ระหว่างผู้บรรยาและผู้ฟัง ด้วยเวลาที่จำกัด.
เพื่อสดวกต่อการฟัง จึงแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ๆ ละ ประมาณ ๒๐+นาที
ตอนที่ 
wma20kb/sec
wma128kb/sec
MP3 128kb/sec

๐๒ การบรรยายเรื่อง อริยสัจ ๔ อย่างย่อ ให้แก่นักศึกษาพยาบาลแห่งหนึ่ง บรรยายช่วงปิดภาคการศึกษาปี ๕๒
จุดเด่นของการนำเสนอคือ ดูแลพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจในขณะบรรยาย ให้มีระเบียบ วินัย มารยาท
 โดยช่วยให้นักศึกษาคิดได้เอง เพื่อให้เกิดปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง
เป็นการบรรยาย ๒ วัน  ๒ ห้องเรีียน (บรรยาย ๔ ครั้ง)
ตอนละ ประมาณ ๓๐ นาที
ตอนที่
wma 20kb/sec
MP3 128kb/sec