หนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคิดดีทำดีโดยตรง
เขียนโดย นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์

(ทุกเรื่องของผู้เขียนในทุกแห่งไม่สงวนลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบ)

เิ่กริ่นนำ:   
 
เรื่องคิดดีทำดีเป็นมรดกธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ร.๙)ทรงรับ
มาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรงนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน. 
  
คิดดีทำดีเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการดำเนินชีวิตตามรูปแบบของพระองค์ท่าน 
เพราะความคิดเป็นหัวหน้าของคำพูดและการกระทำต่าง ๆ ทางกาย วาจา ใจ เช่น ขณะที่คิดดี 
ย่อมพูดดี ทำดี จิตใจย่อมบริสุทธิ์ เป็นบุคคลที่ประเสริฐ และไม่ทุกข์จากความชั่วทั้งปวง เป็นต้น. 
ในทางตรงกันข้าม ขณะที่คิดชั่ว ย่อมพูดชั่ว และทำชั่ว จิตใจย่อมสกปรก เป็นคนชั่ว และเป็นทุกข์
จากความชั่ว.
ถ้าคนไทย(หมายรวมถึงข้าราชการและนักการเมือง)คิดดีทำดี ไม่ทุจริต คดโกง 
จิตใจบริสุทธิ์ ประเสริฐ บ้านเมืองย่อมเจริญ มั่นคง ผาสุก และสามัคคี.
 
การจะทำให้คนไทยส่วนให้เป็นคนดีจำเป็นต้องฝึกอบรมให้คนไทยคิดดีทำดีตามพระราชดำรัส. 
หนังสือทุกเล่มของผู้เขียนจะเป็นเรื่องคิดดีทำดีหรือคิดแต่กุศลและทำแต่กุศลเท่านั้น 
โดยมีทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และประเมินผลอย่างง่าย ๆตามรูปแบบของอริยสัจ ๔. 

หนังสือเรื่อง คิดดีทำดี โดยตรง

๑. หนังสือเรื่อง วิธีบริหารความคิดให้คิดดี ทำดี เพื่อสนองพรราชดำรัส

....คลิกที่นี่ > ....อ่านหนังสือ .pdf ....หนังสือ wordXP ....ปกหนังสือ .pdf

๒. หนังสือเรื่อง หยุดทำร้ายประเทศไทยและ แก้ปัญหาต่างทางคุณธรรมด้วยการคิดดีทำดี

....คลิกที่นี่ > ....อ่านหนังสือ .pdf ....หนังสือ wordXP ....ปกหนังสือ .pdf

๓. หนังสือเรื่อง ปฏิรูปด้านคุณธรรมด้วยการคิดดีทำดีตาม พระราชดำรัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ....คลิกที่นี่> ....อ่านหนังสือ .pdf ....ต้นฉบับ wordXP ....ปกหนังสือ .pdf

 

หนังสือที่ขยายความเรื่องคิดดี ทำดี

หนังสือเรื่อง EQ แนวภูมิปัญญาำไทย เป็นหนังสือที่ขยายความเรื่องคิดดีทำดี

เพื่อเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้เป็นแนวทางในการสอนเรื่องความฉลาดทางอารมณ์

คลิกที่นี่ > ....อ่านหนังสือ .pdf ....ต้นฉบับ wordXP ....ปกหนังสือ .pdf