flag

หยุดทำร้ายประเทศไทย
ปัญหาของกา่รทำร้ายประเทศไทยในขณะนี้นั้น เป็นปัญหาที่รุนแรงมากที่สุดของชาติบ้านเมือง.
สาเหตุของการทำร้ายชาติบ้านเมืองที่เกิดขึ้นนั้น มาจากการคิดชั่ว เช่น คิดด้วยความโลภ โกรธ ตัณหา และอุปาทาน
จนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นทั้งประเทศ โดยที่ไม่รู้ตัวเองว่า กำลังทำความชั่วให้กับคนทั้งชาติ.  ขอขยายความว่า
ความปรารถนาดีนั้น เป็นสิ่งที่ดีงาม ควรสรรเสริญอย่างยิ่ง แต่เพราะขาดความรู้และความสามาถทางคุณธรรมในการควบคุมความคิดตนเอง
จึงเป็นผลให้เกิดการคิดอยากที่จะให้เป็นไปตามที่ตนปราถนาดีที่มากเกินไป จนถึงขั้นทำร้ายตนเองและประเทศชาติิ จึงกลับกลายเป็นความชั่วร้าย.
ปัญหาจะหมดไป ถ้าเลิกการคิดชั่วและมีสติมุ่งมั่นที่จะคิดดีทำดีตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือตามหลักธรรม.  
การจะหยุดทำร้ายตนเอง ผู้อื่น สังคม ประเทศไทย รวมทั้งมุ่งคิดดีทำดี และทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้นั้น 
จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องของความคิดและวิธีควบคุมความคิด และต้องฝึกมีสติควบคุมความคิดของตนเองในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้คิดดี ทำดีด้วยกาย วาจา ใจ จึงจะเกิดความรักสามัคคีขึ้นในครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ อันจะเป็น
ผลให้เกิดความเจริญ มั่นคง ผาสุกแก่ตนเองและประเทศชาติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
การฝึกปฎิบัติเพื่อจะทำตนให้เป็นคนที่คิดดี ทำดี รู้รักสามัคคีได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความบริสุทธิ์ใจได้นั้น ต้องฝึกบริหารความคิดของ
ตนเองและฝึกประเมินผลในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นนิสัย จึงจะเป็นผลให้สามารถหยุดทำร้ายตนเองและประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ทุกศาสนาสามารถอ่านเรื่องคิดดีทำดีและ EQ รวมทั้งนำไปฝึกปฏิบัติและประเมินผลได้ เพราะทั้ง ๒ เรื่องไม่ใช้คำพูดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนา.
สำหรับชาวพุทธนั้น เว็บไซต์นี้มีเนื้อหามากมายในรูปแบบต่าง ๆ ที่ง่าย ไม่งมงาย และท่านสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
อันจะเป็นผลให้ท่านสามารถละชั่ว มุ่งทำแต่ความดี และมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นชาวพุทธแท้ที่ห่างไกลจากความชั่วและความทุกข์ทั้งปวง.


*********
เว็บไซต์นี้และเรื่องต่าง ๆ ของเว็บมาสเตอร์จัดทำขึ้นเพื่อตอบแทนพระคุณของประเทศและประชาชน จึงไม่สงวนลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบ 
หากท่านเยี่ยมชมแล้วคิดว่า ไม่ใช่เรื่องงมงายและเป็นประโยชน์ตามสมควร ก็กรุณา download ไปไว้ที่เว็บไซต์ของท่าน
เพื่อช่วยกันเผยแพร่ หรือใส่่ลิงค์ รวมทั้งกรุณาบอกต่อด้วย ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง.
ด้วยเหตุที่ว่า ขณะนี้ผมอายุมากและใกล้ตาย ไม่อยากให้ผลงานต่าง ๆ ที่สะสมมาชั่วชีวิตตายตามไปด้วย จึงขอฝากข้อมูลทุกเรื่อง
ไว้แก่ท่านผู้เยี่ยมชม ในการสืบต่อและพัฒนาข้อมูลให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ.  
ขอกราบขอบพระคุณ และขอบพระคุณครับ.
เอกชัย จุละจาริตต์ 
๖ พ.ค. ๕๒