รายการบรรยายธรรมอย่างง่าย ๆ สำหรับประชาชน

การบรรยายธรรมเรื่องอริยสัจ ๔ ของผู้เขียนนั้นมี ๕ เรื่องด้วยกัน ใช้เวลาบรรยายเรื่องละ ๓ ชม. ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละเรื่อง ดังนี้ :-

เรื่องที่ ๑. เรื่องอริยสัจ ๔ อย่างย่อๆ.

ท่านจะพบกับแก่นธรรม(อริยสัจ ๔)อย่างย่อ ง่าย ตรงประเด็น เปิดเผย ไม่มีเงื่อนงำใด ๆ และเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเองว่า ความคิดเป็นหัวหน้าของการกระทำต่าง ๆ ทางกาย วาจา ใจ.

ท่านจะได้รับการฝึกให้สามารถควบคุมหรือบริหารความคิดของ ท่านเองในขณะฟังการบรรยายและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้.
           ขณะฟังการบรรยาย ท่านจะได้ฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน และฝึกประเมินผลควบคู่กันไปด้วย คือ ท่านจะได้รับการฝึกเจริญสมาธิตามแบบมาตรฐานซึ่งมีวิธีการที่ง่ายมาก พร้อมกับฝึกเจริญสติสลับกันไปอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารความคิดเป็นผล ให้ ท่านพบกับความบริสุทธิ์ผ่องใสของจิตใจ เข้าถึงภาวะนิพพานชั่วคราวได้ในชาติปัจจุบันโดยไม่ต้องรอชาติหน้าซึ่ง เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว หรืออยู่แค่เอื้อมเท่านั้นเอง.

 

ถ้าท่านต้องการศึกษาอริยสัจ ๔ อย่างเต็มรูปแบบ ก็ขอเชิญท่านมาเข้าฟังการบรรยายในเรื่องที่ ๒ - ๕ ต่อไป.

เรื่องที่ ๒. เรื่องปฏิจจสมุปบาท.  ปฏิจจสมุปบาท ประกอบด้วยเรื่องทุกข์ สมุทัย นิโรธ.  ถ้าท่านยังไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท แล้ว ไปลงมือปฏิบัติธรรมก็อาจหลงทางได้โดยง่าย เพราะยังไม่รู้ว่า ทุกข์คืออะไร ?  มีสาเหตุมาจากอะไร ?  และเมื่อดับสาเหตุได้แล้ว จะมีความดับทุกข์เป็นอย่างไร ? ดังนั้น ถ้ายังไม่รู้สาเหตุของความทุกข์ เราก็จะไม่สามารถกำจัดสาเหตุได้อย่างตรงประเด็น.

   	ท่านจะได้มีความรู้เรื่องความทุกข์(ทุกข์) สาเหตุของความทุกข์(สมุทัย) ความดับทุกข์(นิโรธ) อย่างละเอียด โดยท่านจะเป็นคู่คิด 
กับผู้บรรยายและผู้ที่มาฟังธรรม.
   	ท่านจะถูกฝึกให้สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ทุกหัวข้อ ทุกขั้นตอนของปฏิจจสมุปบาทแบบปัจจุบันธรรมด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
หลงเชื่อ เพราะเป็นเรื่องจริง(อริยสัจ).    ปฏิจจสุปบาทจะเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป ถึงแม้จะฟังการบรรยายเพียงครั้งเดียว.         

เรื่องที่ ๓. เรื่องสติปัฏฐาน ๔.  ถึงแม้สติปัฏฐาน ๔ จะมีเนื้อหามาก แต่ขอรับรองว่า เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนทั่วไป เมื่อเข้าใจอย่างตรงประเด็น ถึงแม้จะฟังการบรรยาย เพียงครั้งเดียว. ท่านจะรู้จักวิธีพิจารณาธรรม และวิธีเจริญสติ(เจริญวิปัสสนา) ในชีวิตประจำวันได้โดยง่าย.

เรื่องที่ ๔. มรรค และเรื่องที่ ๕. การบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคล.  มรรคมีองค์ ๘ เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่ควรทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อความดับ ทุกข์ในชาติปัจจุบัน และการบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคล ในระดับต่างๆ เช่น พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี เป็นเรื่องที่ท่านจะสามารถบรรลุได้ชั่วคราวโดยไม่ยากเลย ยกเว้น การบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์.

ท่านจะมีบทบาทในการตรวจสอบเรื่องของการบรรลุธรรมด้วยตนเองแล้วท่านจะรู้เห็นว่า การบรรลุธรรมอยู่แค่เอื้อมในปัจจุบัน นี่เอง ไม่ยากเย็นเข็นใจอย่างที่คิดเลย ถ้าท่านมีความรู้เรื่องอริยสัจ ๔ อย่างถูกต้อง.

 

 

วันเวลาและเรื่องที่จะบรรยาย

 

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจฟังการแสดงธรรมโดยท่านเจ้า คุณพระราชวิสุทธิญาณ(มหาจิรพล อธิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู กทม. เรื่องวิปัสนากรรมฐาน และปฏิบัติจิตภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน และฟังการบรรยายธรรมเรื่อง แก่นธรรม(อริยสัจ ๔) โดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์ ณ ห้องประชุมใหญ่ของพุทธสมาคม แห่งประเทศไทย ฯ ในทุกวันเสาร์แรกของเดือน.  โดยจัดเป็นรุ่น ๆ ละ ๕ ครั้ง(เรื่อง). ซึ่งเป็นการบรรยายกึ่งสนทนากัน เพื่อให้ท่านผู้ฟังสามารถเข้าใจแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาได้โดยง่าย.     

            ขณะเดียวกันจะได้ฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันด้วย เพื่อให้ท่านสามารถพ้นทุกข์ มีความสุขสงบ และมีจิตใจที่บริสุทธิ์ ผ่องใส เป็นอริยบุคคลในระดับต่าง ๆ ได้ในปัจจุบันนี่เอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ. ทุกครั้งที่ผ่านมาทางพุทธสมาคมฯ ได้กรุณาเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย.

๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายธรรมโดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์.

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

จะปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอ โดยการบรรยายธรรมเป็น ๒ แบบ คือ

แบบที่ ๑ บรรยายโดยไม่กำจัดเวลา โดยการบรรยายเรียงกันไปตามลำดับของหัวข้อ.  เมื่อหมดเวลาตรงไหน ก็หยุดตรงนั้น แล้วไปต่อคราวต่อไป เพื่อจะได้ฟังบรรยายครบตามเนื้อหาที่เตรียมเอาไว้ เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องยาว.

แบบที่ ๒ บรรยายแบบจำกัดเวลา คือ บรรยายเรื่องละ ๑ ครั้งเท่านั้น.

การบรยายจะบรรยายสลับแบบกันไปเรื่อย ๆ.

ในช่วงบ่ายถ้าห้องว่าง ก็อาจจะบรรยายหรือพูดคุยเรื่องสุขภาพ.

หมายเหตุ: วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัย สงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ :-  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๙๕๖๓ - ๔ ต่อ ๑๒๒ ติดต่อรศ.เกษร วีรชาโต, คุณณรงค์ สิงห์ซอม หรือ คุณทองสอน อินเทพา, อาจารย์ปัญจศรี สวัสดิชีวิน โทร. ๐๘๑ ๖๓๒ ๕๘๒๑, ๐๒ ๕๑๐ ๗๒๓๑, น.พ. เอกชัย จุละจาริตต์ ทุกวัน ตอนหัวค่ำ โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๐๘๓๗ หรือ e-mail: satipanya@yahoo.com

            สำหรับในปีถัดไป ควรโทรศัพท์สอบถามก่อน หรือดูรายละเอียดใน www.thai60.com

 

 

แผนที่ไปพุทธสมาคมฯ

 

พุทธสมาคมอยู่ระหว่างสี่แยกบางลำพูกับธรรมศาสตร์ เมื่อมุ่งหน้าไปทางธรรมศาสตร์ จะอยู่ห่างจากป้อมพระสุเมรุไปเป็นรั้วที่ ๕.

ที่หน้าพุทธสมาคมฯ มีรถประจำทางหลายสาย เช่น สาย ๓๒(ปากเกร็ด-วัดโพธิ์) สาย ๔๓(เทเวศ-ศึกษานารี๒) สาย๕๓(สายรอบเมือง) สาย ๓(หมอชิต-คลองสาน) สาย๖(พระประแดง-บางลำพู) สาย ๘๒(สนามหลวง-พระประแดง) สาย๖๔(ท่าน้ำนนท์-สนามหลวง) สาย๙ (ท่านน้ำภาษีเจริญ-สถานีรถไฟสามเสน) สาย ๓๐(พระราม๗-สายใต้ใหม่) สาย ๓๓ (ปทุมธานี-สนามหลวง) สาย๕๑(ปากเกร็ด-สนามหลวง) สาย๖(ผ่านสนามหลวงด้านหน้าศาล).

ฝั่งตรงกันข้ามกับพุทธสมาคมฯ มีรถประจำทางผ่านมาจากบางลำพู คือสายที่ ๑๙ และ๕๓(สายรอบเมือง).

โปรดสังเกตว่า รถประจำทางฝั่งตรงกันข้ามมีเพียง ๒ สายเท่านั้น.

 

************