ซีดีและดีวีดีธรรมที่จัดทำโดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์และครอบครัว
 เพื่อการเผยแพร่ธรรม
somdej
ธรรมฝึกอบรมจิต 
โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 
เป็น DVD-mp3 ๒ แผ่น บรรจุแผ่นละประมาณ ๑๐๐
ชั่วโมง บันทึกจากการแสดงธรรมของสมเด็จฯ
ณ ตึกสว. วัดบวรฯ บางลำพู กทม. 
ทุกวันพระและหลังวันพระเมื่อสมัยที่พระองค์ท่านยังไม่
เป็นสมเด็จพระสังฆราช.
rabab
ธรรมก่อนฝึกอบรมจิต 
โดยท่านเจ้าคุณพระธรรมเมธาภรณ์(มหาระแบบ ฐิตฌา
โณ) วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำพู กทม.   
เป็น DVD-mp3 ๒ แผ่น บรรจุเนื้อหาแผ่นละประมาณ
๑๐๐ ชั่วโมง บันทึกจากการแสดงธรรมของท่านเจ้าคุณ
ทุกวันเสาร์เช้า ณ ตึกสว.วัดบวรฯ ปัจจุบันกยังดำเนิน
รายการนี้อยู่.
porput
ธรรมปฏิบัติ
โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นคร-
ราชสีมา เป็น CD-mp3 ๑ แผ่น บรรจุเนื้อหา ๒๓ ชั่วโมง
บันทึกจากการแสดงธรรมในสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่ 
ที่วัดเบ็ญจฯ ดุสิต กทม. 
realbud
พุทธแท้
โดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์
เป็น CD-mp3 ๑ แผ่นบรรจุเนื้อหา ๘ ชั่วโมง จัดทำขึ้น
เพื่อรณรงค์แก้ปัญหาวิกฤตทางคุณธรรม โดยมุ่งหวัง
ให้คนไทยเป็นชาวพุทธแท้ เพื่อหยุดทำร้ายหรือเบียด
เบียนตนเองและหรือผู้อื่น  เนื้อหาเป็นเรื่องอริยสัจ ๔ 
+ ข้อมูลต่าง ๆ  ได้แก่หนังสือ ๕ เล่ม และ Power-
Point ประกอบเสียงบรรยาย
ariyasaj
แก่นธรรม (งดผลิตแล้ว แต่มีให้ฟังในเว็บไซต์นี้)
โดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์ เป็น CD-mp3 ๑ แผ่น
บรรจุเนื้อหา ๒๙ ชั่วโมง ประกอบด้วยเรื่องอริยสัจ ๔ ทั้ง
อย่างย่อและเต็มรูปแบบอย่างครบถ้วน + ข้อมูลต่างๆได้
แก่หนังสือ ๒ เล่ม คือเรื่องลดกังวลฯและแก่นธรรม และ
PowerPoint ที่ใช้ในการบรรยาย
kiddee
คิดดี ทำด(งดผลิตแล้ว แต่มีให้ฟังในเว็บไซต์นี้)
โดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์ เป็น CD-mp3 
๑ แผ่น บรรจุเนื้อหา ๘ ชั่วโมง จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์
ให้คิดดี ทำดี รู้รักสามมัคคี ตามพระราชดำรัสของพระ-
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อมูลต่างๆได้แก่หนังสือ 
๒ เล่ม คือ เรื่องคิดดีทำดี และEQ 
อีกทั้งยังมี PowerPoint-ไม่มีเสียงบรรยายประกอบ
prokiddee
สื่อรณรงค์ คิดดี ทำดี (งดผลิตแล้ว แต่มีให้ฟังในเว็บไซต์นี้)
เขียนบทโดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์ 
ให้เสียงโดยคุณสินีนาฏ ประเสริฐภักดี     
เป็น CD ๑ แผ่น บรรจุเนื้อหา ๑ ชั่วโมง จัดทำขึ้นเพื่อ
รณรงค์ให้คิดดี ทำดี รู้รักสามมัคคี ตามพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประกอบด้วย spot สั้น ๆ ตอนละ 1+นาที เพื่อใช้
้เปิดในชุมชนและออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
หมายเหตุ: ซีดีและดีวีดีมีจำหน่านเพียงแห่งเดียว คือ ที่แผนกจำหน่ายหนังสือมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เยื้องวัดบวรฯ บางลำภู กทม. ในราคาถูกมาก คือ ราคาสูงกว่าราคาทุนประมาณ ๒๕%


ถ้าซื้อจำนวนมาก กรุณาซื้อโดยตรงที่นายแพทย์เอกชัยฯ โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๐๘๓๗ จะซื้อได้ในราคาทุน 
เช่น CD แผ่นละประมาณ ๕ บาทและ DVD แผ่นละประมาณ ๑๐ บาท.