ดู PowerPoint และฟังคำอธิบาย เรื่องพุทธแท้ไปด้วย

เมื่อใช้ Internet explorer เปิดหน้าต่าง PowerPoint ขึ้นมาแล้ว ควรย่อหน้าต่าง PowerPoint ให้เล็กลงตามสมควร 
เพื่่อเปิดช่องให้เห็นหน้าต่างของ window media player ไปพร้อม ๆ กัน 
ขณะเปิดฟังเสียง ก็ควรย่อหน้าต่างของ window media player ให้เล็กลงด้วย และจัดตำแหน่งไม่ให้บังกันและกัน
กรุณาอ่านคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ ตอนที่ ๑ ไสลด์ที่ ๑
ถ้าเปิดด้วย Internet explorer จะได้ PowerPoint ที่ฟังคำบรรยายได้. 
แต่ถ้าเปิดด้วย Fire Fox หรือ Google Chrome เป็นการดาวน์โหลดจนจบเฉพาะ Powerpoint เท่านั้น
เมื่อเปิด PowerPiont ดู ก็จะไม่มีเสียงบรรยาย แต่่เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการนำเสนอ
ดังนั้น จึงควรเปิดด้วย Internet Explorer เท่านั้น
ถ้ามีปัญหา กรุณาไปดาวน์์โหลด์เรื่องนี้ที่ http://www.thai60.net แต่ต้องมีโปรแกรม WinRAR ซึ่งมักจะมี
โปรแกรมนี้พ่วงมากับ Window XP อยู่แล้ว เพื่อ extract files ก่อนที่จะเปิดดูและฟัง 
และถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ดูวิดีโอเรื่องอริยสัจ ๔ อย่างย่อแทนก็ได้
ตอนที่ ๑ ไสลด์ ๑ - ๒๐, เรื่องเกริ่นนำ  เป้าหมายของการฝึกปฏิบัติธรรมในชิวิตประจำวัน  วิธีฝึกเจริญสมาธิและสติเบื้องต้น  
พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องทางด้านจิตใจหรือสุขภาพจิตหรือจิตวิทยาที่ประเสริฐ 
 พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ทุกศาสนาเอาไปใช้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนา 
ตอนที่ ๒ ไสลด์ ๒๑ - ๔๐, เรื่องความหมายของพุทธศาสตร์  พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอะไร ? จึงเป็นพระพุทธเจ้า  
ความคิดเป็นหัวหน้าของการกระทำทางกาย วาจา ใจ หรือของชีวิต   สมุทัยและนิโรธเป็นเรื่องใกล้ตัว     
สาเหตุของความชั่วและความทุกข์นั้นเกิดจากการคิดชั่ว(คิดอกุศล)ของเรานี่เอง 
การจะละชั่ว ทำดี มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสและพ้นทุกข์ได้นั้น จะต้องมีสติดูแลที่ความคิดของตนเอง  
วิธีฝึกอานาปานสติสมาธิอย่างง่าย ๆ ความหมายของกุศลและอกุศล       
วิธีฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างง่าย ๆ ปัจจุบันธรรม การฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน

ตอนที่ ๓ ไสลด์ ๔๑ - ๖๐, เรื่องความคิดเป็นประธาน จะดีหรือชั่ว จะสุขหรือทุกข์ ก็เพราะความคิด 
พระราชดำรัสเรื่องคิดดี ทำดี พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชดำรัสก่อนพระราชทานพรวันขึ้นปีใหม่ของพ.ศ.๒๕๔๗ เรื่องคิดดีทำดีิ และประโยชน์ของการคิดดีทำดี 
มรดกทางคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิธีฝึกสมาธิในขณะลืมตา โอวาทปาฏิโมกข์  
ยามที่ป่วยหนัก หรือต้องทำงานหนัก แต่ใจก็ยังบริสุทธิ์ผ่องใสได้ รากเหง้าของกิเลส ตอนความโลภ

ตอนที่ ๔ ไสลด์ ๖๑ - ๘๐, รากเหง้าของกิเลส ตอนความโกรธและความหลง ความสัมพันธ์ระหว่างโลภ โกรธ และหลง 
พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เรื่องโลภโกรธ หลง  เราจะเป็นมหาบุรุษของชาวพุทธได้หรือไม่ ? 
ตันหาและอุปาทานเป็นเช่นนี้เอง ในชีวิตประจำวันเมื่อรับรู้แล้วก็พยายามมีสติไม่คิดอกุศล ใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใส  
ช่วยกันคิดว่า...ตัวกูของกูจริงหรือเปล่า ? 
วิธีฝึกสำรวมความคิดในชีวิตประจำวันหรือฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติเป็นเรื่องที่ควรฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย
 วิธีทำใจให้เสมอกันตามแบบชาวพุทธเป็นเรื่องใกล้ตัว

ตอนที่ ๕ ไสลด์ ๘๑ - ๑๐๐, ความทุกข์อย่างย่อ ๆ มี ๓ แบบ  ความทุกข์ในขณะเจ็บป่วย  มารู้จักการเกิดของความทุกข์
และการหมดไปของความทุกข์จะได้ไม่สร้างทุกข์ให้กับตนเอง  ความดับทุกข์เป็นเรื่องใกล้ตัวเช่นกัน  
การปฏิบัติธรรมของพระสารีบุตรด้วยการเจริญสติและสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวันที่เราควรเอาแบบ
นิพพานเป็นเรื่องใกล้ตัวจริง ๆ  พระพุทะเจ้าทรงอุทานเรื่องของนิิพพานว่าเพาะตัณหาหมดไป  ทางสายกลางก็เป็นนิพพานจริงหรือไม่ ?

ตอนที่ ๖ ไสลด์ ๑๐๑ - ๑๒๕,  นิโรธและนิพพานเป็นเรื่องเดียวกัน คุณสมบัติของนิพพานในพระพุทธศาสนา  
ภาวะนิพพานชั่วคราว เป็นภาวะที่เห็นได้ทันตา และผู้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง ย่อมรู้เห็นได้หรือเข้าถึงได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอชาติหน้า
ถ้าชาตินี้เข้าถึงภาวะนิพพานเป็นประจำ และถ้าชาติหน้ามี ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
เรื่องของมรรคอย่างย่อ และการฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน  การเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติธรรมได้เช่นกัน  สรุปเรื่องอริยสัจ ๔

ไสลด์และเสียงบรรยายประกอบ นำมาจาก ซีดี เรื่อง อ๋อ ! พุทธแท้เป็นเช่นนี้เอง

************