สารบัญวิดีโอการบรรยายเรื่อง อริยสัจ ๔ อย่างเต็มรูปแบบ
ตอน ปฏิจจสมุปบาท 

ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของอริยสัจ ๔ อย่างเต็มรูปแบบ 
ตอน:ทุกข์ สมุทัย นิโรธ อย่างละเอียดและลึกซึ้ง เหมาะสำหรับผู้สนใจที่จะศึกษาอย่างจริงจัง
ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากที่จะเข้าใจในรูปแบบ.

ส่วนใหญ่ของวิดีโอในเว็บไซต์นี้เป็นสกุล .wmv และเสียงเป็นสกุล .wma  บางท่านอาจมีปัญหาเปิดไม่ได้ หรือเปิดได้ก็มีแต่เสียงเท่านั้น.
จึงขอแนะนำว่า ให้ท่านคลิกเปิด Window media player ซึ่งเป็นโปรแกรมทั่วไปในทุกรุ่นของวินโดว์ XP
แล้วย่อขนาดให้เล็กลง และลากไปวางไว้ที่มุมบนข้างซ้ายเพื่อไม่ให้เกะกะ. 
หลังจากย่อแล้ว  ให้คลิก File ที่แถบของ Menu แล้วเลือกกคลิก Open URI ก็จะมีช่อง URI สำหรับให้ป้าย(paste).

กลับมาคลิกขวาในหน้าสารบัญเพื่อเลือกเรื่องที่จะดูหรือฟัง และคลิกตรงคำว่า "คลิกที่นี่" 
แล้วเลือกคลิกที่ข้อความว่า "คัดลอกที่อยู่ของลิงค์" นำไปป้ายลงในช่อง URI ใน Window media player ตรงช่อง URI  .
แล้วก็คลิก OK  เครื่องก็จะเปิดให้ดูวิดีโอหรือฟังเสียงได้ทันที.
ถ้าต้องการทราบข้อมูลวิธีิีแก้ปัญหาเพิ่มเติม ให้คลิกที่นี่.

เรื่อง

ขนาดภาพฯ 352X240

ขนาดภาพฯ 720x480

ตอน ๑. เกริ่นนำ, ผู้แทนของพระพุทธเจ้าภายหลังการปรินิพพาน คือ ธรรมวินัย หรืออริยสัจ ๔

ตอน ๒ ความสำคัญของปฏิจจสมุปบาท, อริยสัจ๔ เป็นเรื่องของปัญญาและปัจจุบันธรรม, เรื่องกรรมเกี่ยวข้องอย่างไร ?

ตอน ๓ ปัจจุบันขณะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด, พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ทางด้านจิตใจ ที่กำจัดความทุกข์ ณ ปัจจุบันขณะ

ตอน ๔ ความหมายของอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาท, สรุป:หลัการศึกษาอริยสัจ๔, ทุกข์ในอริยสัจ๔มี๕กอง(กลุ่ม)

ตอน ๕ ทุกข์อย่างง่ายๆสำหรับคนยุคปัจจุบัน, ตรัสสอนอริยสัจ๔เพื่อดับทุกข์เท่านั้น, ขันธ์๕, จิตและองค์ประกอบ, เวทนา ฯ

ตอน ๖ วิญญาณ ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบทางจิตใจ สมอง การทำงานของสมอง กระบวนการทางจิตใจฯ

ตอน ๗ กระบวนการทางความคิดทั่วไป และที่เป็นปฏิจจสมุปบาท(อวิชชา สังขาร วิญญาณ.......ภพ ชาติ ชรามรณะ)

ตอน ๘ (ต่อ)
ตอน ๙ ปฏิจจสมุปบาทแบบข้ามภพข้ามชาติ (ควรดูทีละตอนตามลำดับ อย่ากระโดดข้ามขั้น เพราะจะทำให้ไม่เข้าใจ)
ตอนต่อๆไป จะมีเรื่องนิโรธหรือนิพพาน ซึ่งจะอับโหลดภายหลัง    
นำเสนอแบบปัจจุบันธรรมตอนละประมาณ ๒๐ นาที ยกเว้นตอนที่ ๘, ๙ ใช้เวลาประมาณ ๒๕ นาที
หากต้องการอ่านเรื่องนี้ กรุณาอ่านในหนังสือเรื่องแก่นธรรมในเว็บไซต์นี้ ในหัวข้อเรื่องปฏิจจสมุปบาท
     ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กรุณาบอกต่อด้วยครับ