อ่านจากหนังสือเรื่อง วิธีบริหารความคิดให้คิดดีทำดี เพื่อสนองพระราชดำรัส
สืบเนื่องมาจากการทำซีดีโดยอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาเปิดนำเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการจะอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาประกอบนั้น จะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสียก่อน.
 ดังนั้น จึงต้องบันทึกเสียด้วยการีอ่านจากหนังสือเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและะเพื่อความสะดวกสำหรับคณะเจ้าหน้าที่(คณะกรรมการ)ที่จะต้อง
ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดก่อนที่จะทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต.

 
เนื้อหาทั้งหมดมี ๒๗ ตอน ๆ ละเกือบ ๒๐ นาที เป็นไฟล์ wma ใช้ window media player ในการเปิด และสามารถ save as 
เำพื่อใช้ไปเปิดในชุมชนและส่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ

 
จุดเด่น คือ จะมีการนำฝึกปฏิบัติเพื่อการบริหารจิตใจในทุกตอนหลังจากตอนที่ ๑  และฝึกให้ท่านสามารถประเมินของการปฏิบัติด้วย.


การจะหยุดทำร้ายประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถบริหารความคิดของตนเองให้คิดดีทำดีอย่างต่อเนื่อง.

ตอนที่๐๑ / หน้า๐๑

ตอนที่๐๒ / หน้า๐๒

ตอนที่๐๓ / หน้า๐๔

ตอนที่๐๔ / หน้า๑๐

ตอนที่๐๕ / หน้า๑๒

ตอนที่๐๖ / หน้า๑๔

ตอนที่๐๗ / หน้า๑๗

ตอนที่๐๘ / หน้า๒๓

ตอนที่๐๙ / หน้า ๒๗

ตอนที่๑๐ / หน้า๓๑

ตอนที่๑๑ / หน้า๓๗

ตอนที่๑๒ / หน้า๔๗

ตอนที่๑๓ / หน้า๕๑

ตอนที่๑๔ / หน้า๕๔

ตอนที่๑๕ / หน้า๕๖

ตอนที่๑๖ / หน้า๖๑

ตอนที่๑๗ / หน้า๖๕

ตอนที่๑๘ / หน้า๗๐

ตอนที่๑๙ / หน้า๗๔

ตอนที่๒๐ / หน้า๘๐

ตอนที่๒๑ / หน้า๘๔

ตอนที่๒๒ / หน้า๘๒

ตอนที่๒๓ / หน้า๑๐๑

ตอนที่๒๔ / หน้า๑๐๗

ตอนที่๒๕ / หน้า๑๑๖

ตอนที่๒๖ / หน้า๑๒๓

ตอนที่๒๗ / หน้า๑๒๘

 

 

 

************