สื่อรณรงค์ เรื่องคิดดีทำดี เพื่อสนองพระราชดำรัส

เพื่อช่วยให้การรณรงค์ง่ายขึ้น จึงได้จัดทำสื่อแบบเสียงพูดเพื่อเปิดเป็น spot สั้น ๆ 
สำหรับเปิดในชุมชนและวิทยุกระจายเสียง ประมาณตอนละ ๑ นาที 
มี ๒ ชุดโดยมีเนื้อหาเดียวกัน คือ ชุดที่ให้เสียงโดยคุณสินีนาฎ ประเสริฐภักดี และชุดให้เสียงโดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์.

เนื่องจากเป็นสื่อทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการ upload และ download จึงรวมทุกแทร็กไว้ด้วยกัน. 
 
เนื้อหาจะเน้นภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพราะถ้าไม่ปฏิบัติ ก็จะไม่เกิดประโยชน์.


ชุดที่ ๑.  Spot เรื่องคิดดีทำดี ๔๓ ตอน ๆ ละ ๑+ นาที ให้เสียงโดยคุณสินีนาฐ ประเสริฐภักดี  คลิกที่นี่

ชุดที่ ๒.  Spot เรื่องคิดดีทำดี ๖๓ ตอน ๆ ตอนละ ๑ นาที ให้เสียงโดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์  คลิกที่นี่

เมื่อท่านได้แนวทางแล้ว ก็ควรจัดทำเอง เพื่อให้เหมาะสมกับผู้รับฟังในแต่ละพื้นที่.


************