อ่านจากหนังสือเรื่อง วิธีบริหารความคิดให้คิดดีทำดี เพื่อสนองพระราชดำรัส
สืบเนื่องมาจากการทำซีดีโดยอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาเปิดนำเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการจะอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาประกอบนั้น จะต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสียก่อน.
 ดังนั้น จึงต้องบันทึกเสียด้วยการีอ่านจากหนังสือเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและะเพื่อความสะดวกสำหรับคณะเจ้าหน้าที่(คณะกรรมการ)ที่จะต้อง
ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดก่อนที่จะทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต.

 
เนื้อหาทั้งหมดมี ๒๗ ตอน ๆ ละเกือบ ๒๐ นาที เป็นไฟล์ wma ใช้ window media player ในการเปิด และสามารถ save as 
เำพื่อใช้ไปเปิดในชุมชนและส่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ

 
จุดเด่น คือ จะมีการนำฝึกปฏิบัติเพื่อการบริหารจิตใจในทุกตอนหลังจากตอนที่ ๑  และฝึกให้ท่านสามารถประเมินของการปฏิบัติด้วย.


การจะหยุดทำร้ายประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถบริหารความคิดของตนเองให้คิดดีทำดีอย่างต่อเนื่อง.

 

 

 

หมายเหตุ: บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่อันเชิญมาเปิดนำนั้น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บันทึกลงในแผ่นซีดีการบรรยายวิธีบริหารความคิด 
ให้ "คิดดี ทำดี" ตามหนังสือจากสำนักงานราชเลขาธิการ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ รส ๐๐๐๓.๑/๒๐๐๐๒๑


************