บันทึกเสียงการบรรยายเรื่องคิดดีทำดีและอริยสัจ ๔

เพื่อให้ท่านได้แนวคิดของการนำเสนอเรื่องคิดดีทำี้ีดี จึงไ้้ด้บันทึกไว้ให้ฟังกัน  
แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ของผู้ฟังเ็ป็นชาวพุทธ  ดังนั้น การนำเสนอจึงประกอบด้วยเรื่องอริยสัจ ๔ ด้วย.

คาดว่า จะมีการบรรยายเรื่องนี้ต่อไปอีกเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา.  
ดังนั้น หลังการบรรยายคราวต่อไป ก็จะพยายามต่อเติมเนื้อหาให้้ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น.

การบรรยายมี ๓ ตอน ๆ ละประมาณ ๒๐ นาที

ตอนที่

๖๔ k
๑๒๘ k
ตอนที่ ๑ เกริ่นนำ หยุดความคิด ควบคุมความคิดเบื้องต้น ตรวจสอบและพิสูจน์ด้วยตนเอง
ตอนที่ ๒ หัวหน้าใหญ่ของชีวิต คือ ความคิด วิธีฝึกเจริญสมาธิ วิธีฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวัน
ตอนที่ ๓ (ต่อ) ปัจจุบันธรรม พระราชดำรัสเรื่องคิดดีทำดี ตอบปัญหา จบรายการบรรยายครั้งที่ ๑
ตอนที่ ๔ การบรรยายครั้งที่ ๒ ตรัสสอนจนเสียงแหบ ถ้าไม่ฟัง....จะเดือดร้อนจริงๆ และพรปีใหม่
ตอนที่ ๕ (ต่อ) ทรงให้ระวังความคิด พระราชดำรัส...๖๐ปี....ครองสิริราช และเรื่องความสามัคคี
ตอนที่ ๖ พระ ราชดำรัสคิดดีทำดีสำหรับปี๕๒ โอวาทปาฏิโมกข์ สาเหตุของความชั่วและทุกข์
ตอนที่ ๗ (ต่อ) ตัณหา อุปาทาน ทุกข์แบบต่างๆ ความดับทุกข์ และนิพพาน.
ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ให้โอกาสไปบรรยายและได้บันทึกเนื้อหาการบรรยาย
เพื่อเป็นมุมมองหนึ่งของวิธีการบรรยายแบบช่วยกันคิด/พิจารณาให้เกิดภูมิปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง.

*********