ฟังการบรรยายธรรม ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ผมได้ติดตามบัีนทึกการบรรยายของหลวงพ่อพุธฯด้วยการบันทึกเทปเสียงและวีดีโอตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
ต่อมาได้เผยแพร่ด้วยการทำเทปจำนวน ๒๓ ม้วน และได้ปรับเปลี่ี่ยนมาเป็นซีดีตามยุคสมัย.
สำหรับวีดีโอเทปนั้น ส่วนใหญ่ชำรุดจากกาลเวลา คงเหลือเพียง ๒-๓ ม้วน และได้เปลี่ยนเป็นแผ่นดีวีดีแล้ว 
ซึ่งพร้อมจะนำเสนอทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสการแสดงธรรมด้วยสายตาของตนเอง
ท่านที่ต้องการฟังเสียงการแสดงธรรมในขณะดาว์นโหลด กรุณาศึกษาวิธีการโดยคลิกที่นี่ 
เรื่อง (ตอนละ ๓๐ นาที เรียงตามหมายเลขเทป)
64kbs

๑A. เรื่องของสมาธิ

๑B.. (ต่อ)
๒A. วิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์์เสาร์
๒B. (ต่อ)
๓A. ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ (ตอนที่ ๑)
๓B. (ต่อ)
๔A. ปรากฏการณ์ในขณะทำสมาธิ (ตอนที่ ๒)
๔B. (ต่อ)
๕A. ศีล สมาธิ ปัญญา ในทางปฏิบัตื
๕B. (ต่อ)
๖A. ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอนที่๑)
๖B. (ต่อ)
๗A. นิมิตและวิปัสสนา
๗B. (ต่อ)
๘A. การละกิเลสด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
๘B. (ต่อ)
๙A. พุทธานุสติ
๙B. (ต่อ)
๑๐A. ทุกข์และมหาสติ
๑๐B. (ต่อ)
๑๑A. ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอนที่๒)
คลิกที่นี่
๑๑B. (ต่อ)
คลิกที่นี่
๑๒A. การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธะ
คลิกที่นี่
๑๒B. (ต่อ)
คลิกที่นี่
๑๓A. ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอนที่๓)
คลิกที่นี่
๑๓B. (ต่อ)
คลิกที่นี่
๑๔A. ศีล วิธีทำสมาธิ และแก้ปัญหา
คลิกที่นี่
๑๔B. (ต่อ)
คลิกที่นี่
๑๕A. ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอนที่๔)
คลิกที่นี่
๑๕B. (ต่อ)
คลิกที่นี่
๑๖A. บริกรรม ภาวนา และกำหนดรู้
คลิกที่นี่
๑๖B. (ต่อ)
คลิกที่นี่
๑๗A. สมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่๑)
คลิกที่นี่
๑๗B. (ต่อ)
คลิกที่นี่
๑๘A. สมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่๒)
คลิกที่นี่
๑๘B. (ต่อ)
คลิกที่นี่
๑๙A. อารักขฏรรมฐาน
คลิกที่นี่
๑๙B. (ต่อ)
คลิกที่นี่
๒๐A. ปฏิปทาครูบาอาจารย์
คลิกที่นี่
๒๐B. (ต่อ)
คลิกที่นี่
๒๑A. สมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่๓)
คลิกที่นี่
๒๑B. (ต่อ)
คลิกที่นี่
๒๒A. สมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่๔)
คลิกที่นี่
๒๒A. (ต่อ)
คลิกที่นี่
๒๓A. ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอนที่๕)
คลิกที่นี่
๒๓B. (ต่อ) และจบ
คลิกที่นี่