อริยสัจ ๔ อย่างเต็มรูปแบบ
ตอน ปฏิจจสมุปบาท
โดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์

เป็นไฟล์เสียงที่ได้จากการบันทึกวิดีโอเทปเรื่องปฏิจจสมุปบาท แบ่งออกเป็นตอนๆละ ประมาณ ๓๐ นาที
ท่านที่ต้องการฟังเสียงการบรรยายในขณะดาว์นโหลด กรุณาศึกษาวิธีการโดยคลิกที่นี่  
ตอน/เรื่อง
wma 64k
ตอนที ๑. เกริ่นนำ
ตอนที่ ๒.
ตอนที่ ๓.
ตอนที่ ๔.
ตอนที่ ๕.
ตอนที่ ๖. (๑๖ นาที)