พุทธแท้ 
(อริยสัจ ๔ อย่างย่อ)้
โดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์

ซึ่งเป็นไฟล์สถุล .wma ใน window media player ของ window XP ตอนละประมาณ ๓๐ นาทีได้ที่นี่
และ save as ไว้ฟังวันหลังก็ได้
 ท่านที่ต้องการฟังเสียงการบรรยายในขณะดาว์นโหลด กรุณาศึกษาวิธีการโดยคลิกที่นี่ 
เรื่อง
56K modem
Broadband
ตอนที่ ๐๑ เกริ่นนำ ฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องต้น พุทธศาตร์เป็นเรื่องของโรคทางใจ
ตอนที่ ๐๒ ความหมายของพุทธะ วิชาพุทธศาสตร์เป็นวิชาที่ง่ายที่จะศึกษา
ตอนที่ ๐๓ ความคิดเป็นหัวหน้าใหญ่ของชีวิต
ตอนที่ ๐๔ ฝึกอานาปานสติสมาธิ ฝึกเจริญสติ
ตอนที่ ๐๕ ฝึกเจริญสติ(ต่อ) ปัจจุบันธรรม
ตอนที่ ๐๖ ตรัสสอนเรื่องความคิดของพระพุทธเจ้าและของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตอนที่ ๐๗ โอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจของภาคปฏิบัติ
ตอนที่ ๐๘ สมุทัย ตอนความโลภ
ตอนที่ ๐๙ สมุทัย ตอนความโกรธ ความหลง
ตอนที่ ๑๐ สมุทัย ตอนตัณหา อุปาทาน
ตอนที่ ๑๑ ตัวกูของกู ฝึกแบ่งสติ
ตอนที่ ๑๒ พระพุทธเจ้ามีพระทัยใจเสมอกัน และความทุกข์
ตอนที่ ๑๓ ทุกข์ มี ๓ แบบ
ตอนที่ ๑๔ นิโรธ หรือนิพพาน
ตอนที่ ๑๕ นิโรธ หรือทางสายกลาง คุณสมบัติของนิพพาน
ตอนที่ ๑๖ นิโรธ หรือนิพพานชั่วคราว
ตอนที่ ๑๗ มรรค หรือสัมมาทิฏฐิ
ตอนที่ ๑๘ คฤหัสถ์ก็เป็นพระได้ สรุป
ตอนที่ ๑๙ ประโยชน์ของสุขภาพจิตแนวพุทธ (๑๓ นาที)

***********